Jaarverslag 2014

toon navigatie INHOUDSOPGAVE

“De KPZ wil leraren met een ‘plus’ opleiden.”

Introductie

De KPZ is een bijzonder instituut, met een lange historie en een emancipatorische opdracht. De KPZ is uitzonderlijk vanwege haar onderwijskwaliteit, persoonlijke aandacht voor studenten, sterke verbinding en samenwerking met het werkveld en de hoge mate van waardering van studenten. Haar maatschappelijke geëngageerdheid draagt ze uit met een eigen vakblad (Veerkracht), een spraakmakende denktank (De Onderwijs Inspiratietafels), waarbij mensen vanuit het onderwijsveld samen met maatschappelijk geëngageerden uit andere sectoren hardop nadenken over interessante onderwijszaken en grensverleggende sociale innovaties (Vierslagleren).

Het beroep van leraar basisonderwijs heeft volgens ons verderstrekkende maatschappelijke verantwoordelijkheden dan veel andere hbo-beroepen. We leiden namelijk jong volwassenen op die zich -na vader en moeder- als eersten professioneel met de ontwikkeling en toerusting van kinderen voor de samenleving van morgen gaan bezighouden. Dat betekent voor de KPZ meer dan investeren in gedegen vakkennis, didactiek of een onderzoekende houding aanleren. Toekomstig basisonderwijs vraagt authentieke persoonlijkheden, die in denken, doen een inspirerend voorbeeld willen zijn voor zich ontwikkelende kinderen. In de opleiding speelt  het begrip ‘de ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit’ een belangrijke rol, waarbij de vorming van deze authentieke persoonlijkheden  voorop staat. In 2014 heeft de accreditatie plaatsgevonden van Voltijd- en Deeltijdopleiding en de Opleidingsscholen Catent, mijnplein en Educatief Partnerschap Zwolle. Tevens heeft de KPZ een bijzonder kenmerk aangevraagd voor “De ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit”.

Wij zijn een school met uitstekende medewerkers en topopleidingen. Dit willen wij blijven en verder ontwikkelen in samenwerking met diverse partners en onze samenwerkende besturen. Het in 2011 vastgestelde strategisch beleidsplan Op weg naar 2020, vernieuwen op basis van traditie beschrijft onze uitdagingen en ambities, die meer kwalitatief dan kwantitatief van aard zijn. De KPZ is niet alleen uitzonderlijk in haar resultaten, maar ook in haar opvattingen over kwaliteit. Niet de controle en beheersing (het moeten), maar de eigen verantwoordelijkheid en het duurzaam ontwikkelen van onze organisatie (het willen) staan centraal. Kwaliteitssystemen en prestatieafspraken geven ons houvast en structuur en vormen de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ om systematisch aandacht aan kwaliteit te blijven besteden, meer niet. Wij huldigen de opvatting dat je kwaliteit kunt borgen in systemen en afspraken, maar moet verankeren in mensen.

We vertrouwen op ons vakmanschap, onze teamgeest, de samenwerking met het veld en onze partners. De KPZ wil leraren met een plus opleiden. Leraren met kennis van zaken (specialist in het vak) en hart voor onderwijs en zich ontwikkelende kinderen (pedagoog met passie). Leraren met een open onderzoekende blik naar de wereld (reflectief onderzoeker) die het onderwijs van morgen vorm kunnen geven (overtuigend innovator).

In het voorliggende jaarverslag zijn de belangrijkste resultaten en activiteiten van 2014 samengevat.

Juni 2015

drs. J.W. Heijmans, voorzitter College van Bestuur

Opleiding

Eén van de pijlers van de kwaliteit van de KPZ is stabiliteit. Vanaf 2005 is er sprake van een numerus fixus, waardoor het totale aantal studenten zich stabiliseert rond de 650. De toelating is gebaseerd op loting waarvoor de KPZ geen specifieke toelatingseisen hanteert. Voor de deeltijd is er geen sprake van een numerus fixus. Conform de WHW wordt sinds 2007 een bindend studieadvies gegeven op basis van een landelijke reken- en taaltoets.

Onderzoek

“Onderzoek neemt een steeds belangrijkere plaats in het hoger onderwijs en daarmee ook op de KPZ”.

Ontwikkeling

De activiteiten rondom nascholing, post-hbo, masters en begeleidingstrajecten worden aangestuurd door de managers van het Centrum voor Ontwikkeling. De omvang van het Centrum voor Ontwikkeling is bijna 8 fte. Het management en de docenten krijgen ondersteuning van drie managementondersteuners. Als flexibele inzet wordt veel gebruik gemaakt van freelancers, ongeveer 8 fte per jaar.

Organisatie

De KPZ ziet voor zichzelf een belangrijke functie binnen het werkveld om opleidingen, cursussen, trainingen en begeleidingstrajecten uit te voeren. Dit om studenten, leerkrachten, middenmanagement en schoolleiders te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als in de persoonlijke ontwikkeling.